Energiezuinige appartementen aan de Keizerrood in de wijk Broekgraaf in Leerdam. (Foto: Mimi van Rossem)
Energiezuinige appartementen aan de Keizerrood in de wijk Broekgraaf in Leerdam. (Foto: Mimi van Rossem) (Foto: Mimi van Rossem)

Bouwen voor alle doelgroepen

VIJFHEERENLANDEN – In alle kernen van de gemeente Vijfheerenlanden is de komende jaren nieuwbouw nodig. Alleen moeten er in de kleine kernen of dorpen meer woningen gebouwd worden voor starters en senioren en in de steden Vianen en Leerdam moeten meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Dit is de uitkomst van het onderzoeksbureau Stec Groep dat in opdracht van de gemeente een Woonwensenonderzoek heeft uitgevoerd onder woningcorporaties, huurdersverenigingen en inwoners. Ook zijn bouwers, ontwikkelaars en makelaars bij het onderzoek betrokken.

Door Mimi van Rossem

De inbreng van alle partijen is vertaald in de 78 pagina's tellende notitie Woonvisie Vijfheerenlanden. Op 17 september wordt deze notitie besproken in de gemeenteraad. De inbreng van de raad wordt verwerkt in de definitieve Woonvisie dat begin 2020 gereed moet zijn. De notitie laat zien dat tot 2030 een groei wordt verwacht van 2.120 huishoudens en tot 2040 nog eens 1.230. In totaal is dit een groei van 3.350 huishoudens. De woningbouwplanning sluit qua aantallen hierbij aan. In de Broekgraaf in Leerdam, het Hoef en Haag in Vianen en De Weide in Meerkerk worden de meeste woningen gebouwd. In de kleine dorpen loopt nieuwbouw achter op de vraag. Hier zou meer gebouwd moeten worden voor de eigen inwoners.

Dit valt op te maken uit de resultaten van de enquête waarin de bewoners van de kleine kernen aangeven aan dat er meer betaalbare woningen voor starters, alleenstaanden en senioren gebouwd moeten worden. Dit om leegloop tegen te gaan. Starters moeten vaak naar een buurgemeente om een betaalbare woning te vinden. Dit heeft directe gevolgen voor de aanwezige voorzieningen zoals scholen en winkels in een dorp. Deze dreigen, doordat met het vertrek van jongeren er ook minder kinderen geboren worden, te verdwijnen. Ouderen willen gewoon in hun stad of dorp blijven wonen. Hierdoor stijgt de vraag in de kleine kernen naar betaalbare appartementen en kleinere woningen. Het liefst dicht bij voorzieningen zoals winkels en zorginstellingen. Om te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen is er behoefte aan meer woningen die hiervoor geschikt zijn. Verder moet de woningvoorraad zodanig zijn dat doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. Ook moet de nadruk komen te liggen op betaalbare woningen.

Zowel starters als ZZPers ondervinden veel moeilijkheden een betaalbare woning te vinden. Er moet meer in het middensegment worden gebouwd. Zowel koop als sociale huurwoningen. Over de hele linie blijkt dat er tekorten zijn aan alle type woningen, in alle prijssegmenten. Hierbij valt op dat er zeker een groot tekort is aan sociale grondgebonden woningen en er zijn grote tekorten van levensloopbestendige appartementen. Verder moet er veel aandacht zijn voor de kwaliteit van de woningen. De woningen moeten duurzamer gebouwd of aangepast worden. Energiebesparingsmaatregelen brengen voor de bewoners voordelen op zoals een comfortabele woning en lagere energiekosten.

Meer berichten